به فر

این عکس در استودیو رضا صفا بخش و برای کلوچه به فر ( چای رفاه ) تهیه شده است.